โทรศัพท์: 063-313-3367, 084-4104160 | E-mail: i-esan@outlook.com

Software & Microcontroller accessories

Project Archive

Fingerprint SMS System

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมส่ง SMS ไปยังผู้ปกครองเพื่องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบพร้อมระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล